Skip to main content

Forskningsdatastöd: Forskningsdata

Forskningsdata, forskningsmaterial, databeskrivning, datahantering, datahanteringsplan, dokumentation, forskningsjuridiska regelverk, arkivering, lagring.

Forskningsdatastöd - DAU

Vi erbjuder dig som forskar stöd i att dokumentera, lagra, arkivera och tillgängliggöra dina forskningsdata. Du kan till exempel vända dig till oss om du har frågor om:

  • dokumentation av data under forskningsprocessen,
  • upprättande av datahanteringsplaner,
  • val av lagringsplats för forskningsdata,
  • val av filformat,
  • arkivering av forskningsdata,
  • publicering av forskningsdata,
  • tillämpning av regelverk som rör hantering av forskningsdata.

Forskningsdatastödet på högskolan består idag av kompetenser från arkiv, bibliotek och IT.

SND Svensk Nationell Datatjänst

Svensk nationell datatjänsts huvuduppgift är att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. SND leds av ett konsortium bestående av Göteborgs universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Karolinska Institutet med Göteborgs universitet som värduniversitet. Till konsortiet är knutet ett nätverk som består av ytterligare 20 lärosäten, bland dem Högskolan Dalarna. SND:s verksamhet finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådet och av lärosätena i konsortiet.

Riktlinjer för forskningsdata

Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information.

Riktlinjer för datahantering inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon2020.
Exempel på ansökningsformulär till Horizon2020.

Se också proposition 2016/17:50  Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, 
regeringens vision under rubriken 8.4 Öppen tillgång till forskningsresultat.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter kontakta oss på adressen forskningsdata@du.se

Arkivarie

Hanna Rudolph

forskningsdata@du.se

Bibliotekarier

Kristina Lönn

Ulrika Gabrielsson

forskningsdata@du.se

IT

Christer Solefält

forskningsdata@du.se