Skip to main content

Personuppgifter & dataskydd: Roller & begrepp

På dessa sidor sammanfattas regelverket i Dataskyddsförordningen. Här finns även stöd i form av checklistor, blanketter och länkar till mer information.

Roller & ansvar

Personuppgiftsansvarig: Den eller de som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen, d.v.s. högskolans ledning.

Registrerad: Den person vars personuppgifter behandlas.

Medarbetare: När medarbetare behandlar personuppgifter ska det ske enligt högskolans instruktioner.

Studenter: När studenter behandlar personuppgifter som ett led i utbildning på högskolan ska det ske enligt högskolans instruktioner.

Dataskyddsombud: Ombudet ska informera och ge råd till verksamheten, bevaka att förordningen efterlevs, på begäran ge råd vid konsekvensbedömningar och sköta kontakten med tillsynsmyndigheten.

Personuppgiftsbiträde: Ett biträde är en tredje part som behandlar personuppgifter på uppdrag av högskolan. T.ex. en leverantör av en tjänst eller en samarbetspart. Förhållandet ska regleras med ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Datainspektionen: Sveriges tillsynsmyndighet gällande dataskydd. Kommer under 2018 byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Begrepp

Personuppgift: En uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person.  T.ex. namn och personnummer eller mer indirekta uppgifter som datorns ip-adress, mobilens platsdata eller kodade personuppgifter. Även en bild eller en ljudinspelning kan vara en personuppgift. Avgörande är att uppgiften, ensam eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person.

Känslig personuppgift: Uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter.

Behandling av personuppgift: All hantering av personuppgifter. T.ex. insamling, registrering, lagring, bearbetning, framtagning, användning, spridning eller utplåning.

Personuppgiftsbiträdesavtal: Avtal som reglerar förhållandet mellan personuppgiftsansvarig och tredje part, så kallat personuppgiftsbiträde.