Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Personuppgifter & dataskydd: Råd & stöd

På dessa sidor sammanfattas regelverket i Dataskyddsförordningen. Här finns även stöd i form av checklistor, blanketter och länkar till mer information.

Checklistor

Som ett stöd vid behandling av personuppgifter finns nedanstående checklistor, som är anpassade till olika målgrupper.

Register över pågående behandlingar

Här hittar du förteckningen över pågående behandlingar på högskolan. Finns din behandling inte med anmäler du den till dataskyddsombudet. Om en behandling upphört ska även det meddelas dataskyddsombudet.

Checklista - information till registrerade

Information ska ges till registrerade både när personuppgifter hämtas direkt från dem och när de hämtas från annan källa. Informationen ska vara lättillgänglig och utformad på ett klart och tydligt språk. Följande ska framgå om det inte redan framgår för den registrerade på annat sätt:

 • Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas,
 • ändamål med behandlingen,
 • rättslig grund för behandlingen (läs mer om dessa under Introduktion),
 • hur länge personuppgifterna kommer lagras,
 • vem som kommer kunna ta del av uppgifterna,
 • om uppgifterna kommer överföras utanför EU/EES,
 • källa när uppgifter hämtas från annan än den registrerade,
 • rätten att få tillgång till uppgifter och få felaktiga uppgifter rättade,
 • rätten att ta tillbaka ett samtycke,
 • rätten att i vissa fall begära att personuppgifterna raderas, att behandlingen begränsas eller att personuppgifterna flyttas,
 • rätten att invända mot att personuppgifter används för direkt marknadsföring och i vissa fall även invända mot annan behandling,
 • rätten att invända mot automatiserat beslutsfattande och profilering i den mån det förekommer,
 • att högskolan är personuppgiftsansvarig,
 • kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på högskolan,
 • rätten att lämna klagomål till Datainspektionen.

Frågor?

Dataskyddsombud: dataskydd@du.se

Arkivet: arkivarie@du.se

Övrigt: support@du.se

Blanketter

Vi har en digital blankett för anmälan en personuppgiftsbehandling (för våra verksamhetssystem). Genom denna anmälan sker då också en diareföring. Blanketten som gäller för verksamhetssystemen finns här (Anmälan).

Upphör behandlingen eller anmälan behöver ändras sker detta här, Ändring/Avanmälan