Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Forskningsdatastöd: Översikt

Forskningsdata, forskningsmaterial, databeskrivning, datahantering, datahanteringsplan, dokumentation, forskningsjuridiska regelverk, arkivering, lagring.

Forskningsdatastöd - DAU

Vi erbjuder dig som forskar stöd i att dokumentera, lagra, arkivera och tillgängliggöra dina forskningsdata. Du kan till exempel vända dig till oss om du har frågor om:

  • upprättande av datahanteringsplaner,
  • dokumentation av data under forskningsprocessen,
  • val av lagringsplats för forskningsdata,
  • val av filformat,
  • arkivering av forskningsdata,
  • publicering av forskningsdata,
  • tillämpning av regelverk som rör hantering av forskningsdata.

Forskningsdatastödet på högskolan består idag av kompetenser från arkiv, bibliotek och IT.

Vad kan en forskare lova?

Regelverken runt hantering av forskningsdata gör att det inte går att lova att ingen annan än forskaren eller forskargruppen någonsin kommer kunna ta del av insamlat material. Det finns tillfällen när insyn kan behöva ges.

Läs mer om detta i Vetenskapsrådets skrift God forskningssed sidan 40.

Vilka regelverk påverkar hantering av forskningdata?

Hantering av forskningsdata regleras bland annat i lagstiftningen kring etikprövning, personuppgifter/dataskydd, upphovsrätt, offentlighet och sekretess samt arkivering.

Läs mer om juridiken som reglerar hanteringen av forskningsdata:

 

Läs mer om regelverket som påverkar behandling av personuppgifter i forskningsprojekt  här.

Riktlinjer för forskningsdata

Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information.

Riktlinjer för datahantering inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon2020.
Exempel på ansökningsformulär till Horizon2020.

Se också proposition 2016/17:50  Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, 
regeringens vision under rubriken 8.4 Öppen tillgång till forskningsresultat.

SND Svensk Nationell Datatjänst - ett nationellt samarbete

Svensk nationell datatjänsts huvuduppgift är att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. SND leds av ett konsortium bestående av Göteborgs universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Karolinska Institutet med Göteborgs universitet som värduniversitet. Till konsortiet är knutet ett nätverk som består av ytterligare 20 lärosäten, bland dem Högskolan Dalarna. SND:s verksamhet finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådet och av lärosätena i konsortiet.

Arkivarie

Hanna Rudolph

forskningsdata@du.se

Bibliotekarier

Kristina Lönn

Ulrika Gabrielsson

forskningsdata@du.se

Dataskyddsombud

Anders Forsman

dataskydd@du.se

IT

Christer Solefält
Systemtekniker

forskningsdata@du.se

Jurist

Har du frågor som rör avtalshantering, immaterialrätt etc i samband med ditt forskningsprojekt kan du vända dig till högskolans jurist Lena Gillström lgl@du.se