Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Forskningsdatastöd: Projektslut

Forskningsdata, forskningsmaterial, databeskrivning, datahantering, datahanteringsplan, dokumentation, forskningsjuridiska regelverk, arkivering, lagring.

Varför ska forskningsdata arkiveras?

  • För att kunna återanvändas i ny forskning.
  • För att kunna granskas, t.ex. vid revision eller misstanke om vetenskaplig oredlighet.
  • För att forskaren själv, och lärosätet där forskningen bedrivs, ska ha en säker åtkomst till informationen på lång sikt.
  • För att lagar och föreskrifter kräver det.

Forskning utförd i en anställning vid en myndighet som högskolan ger upphov till allmänna handlingar. Detta gäller även forskningsdata. Allmänna handlingar kan sen vara antingen offentliga eller hemliga, d.v.s. omfattas av sekretess.

Läs mer om juridiken kring forskningsdata under Juridiskt regelverk.

Vilken forskningsdata ska arkiveras?

Primärmaterial/grunddata ska som huvudregel bevaras, men kan gallras i vissa fall, dock tidigast efter tio år.

Bearbetningsmaterialet (bearbetad forskningsdata) betraktas i många fall som arbetsmaterial och ett led i arbetsprocessen. De kan då rensas löpande. Observera att även detta material ska bevaras om det behövs för att förstå sammanhang, tillför sakuppgifter eller av andra skäl behövs för förståelsen av resultaten.

Förutom forskarens egen bedömning av vilken data som ska bevaras finns vägledning i en föreskrift från Riksarkivet (RA-FS 1999:1). Den anger att forskningsdata ska bevaras om den bedöms ha ett fortsatt inomvetenskapligt värde, värde för annat forskningsområde, bedöms vara av stort vetenskapshistoriskt, kulturhistoriskt eller personhistoriskt värde, eller bedöms vara av stort allmänt intresse. T.ex:

  • Särskilt omfattande primärmaterial, som är unikt eller som endast med stor möda kan återskapas,
  • register och databaser avseende data med särskilt hög täckningsgrad och kontrollerbarhet,
  • handlingar som belyser en vetenskaplig disciplins historiska utveckling,
  • handlingar som belyser den akademiska miljön i ett kulturhistoriskt perspektiv,
  • handlingar som belyser en bemärkt persons verksamhet,
  • forskning som rönt stor uppmärksamhet i den allmänna debatten eller som kan förväntas göra det när forskningsresultaten når vidare spridning.

Hur ska forskningsdata arkiveras?

Arkivering sker genom överlämnande till arkivet. Ta kontakt med arkivarien inför överlämnandet. (arkiv@du.se).

Även digitala handlingar kan i viss mån arkiveras på högskolan, t.ex. inspelningar och andra digitala filer.

Observera att publicering eller deponering i ett nationellt eller internationellt dataarkiv inte kan ersätta arkiveringen på högskolan.

Eftersom 10 år är en lång tid tar arkivet även emot gallringsbar forskningsdata för lagring.

Vetenskapliga publikationer