Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Systematiska översikter: Att göra en systematisk översikt

En ämnesguide om litteratursökning för systematiska översikter.

 

Att göra en systematisk översikt

Innan du börjar med din systematiska litteraturöversikt är det bra om du har gjort en förstudie så att du vet hur evidensläget ser ut samt vilka översikter som finns eller produceras just nu. Försök säkerställa att den egna översikten täcker ett kunskapsglapp.
 
Färdiga översikter hittar du bland annat i Cochrane och pågående studier finns i Prospero. Vill du skriva ett eget protokoll för projektet att ladda upp i Prospero  så att andra kan ta del av det  kan du ha hjälp av Prismas standard.
 
 
Själva arbetet med den systematiska litteraturöversikten består av följande steg: 
 
 1. Frågeställning
  • Formulera en tydlig frågeställning, gärna med hjälp av en modell som PICO, SPIDER eller SPICE, som det går att svara på.
  • Formulera urvalskriterier (inklusions- och exklusionskriterier). Generellt ska det finnas så få begränsningar som möjligt så att all relevant litteratur är med i översikten. 
  • Utveckla en sökstrategi utifrån frågeställningen. Sökningen måste vara reproducerbar.
 2. Val av litteratur
  • Genomför litteratursökningen i flera databaser
  • Dubblettrensning
  • Grovsålla resultat
  • Beställ artiklar i fulltext
 3. Granskning av studier
  • Senast nu ska ni vara minst två personer
  • Relevansgallring (använd mallar)
  • Kvalitetsgranskning (använd mallar)
  • Extraktion av data och tabellering 
  • Sammanvägning av resultaten per utfallsmått (Överför till tabeller)
 4. Evidensgradering och slutsatser

 

Sökstrategin är en del av artikelns metoddel och ska dokumenteras på så sätt att den är reproducerbar. Vi rekommenderar att genomföra en uppdateringssökning innan publicering, för att få med eventuella nytillkomna studier.

 

Källor: 

https://www.sbu.se/metodbok

https://training.cochrane.org/handbook/current